Nabór

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze referenta w Referacie
Finansowym Urzędu Gminy w Błędowie ul.
Sadurkowska 13, 05-620 Błędów

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2018r. poz. 1260 /
2/ wykształcenie - średnie / administracyjne, ekonomiczne/
3/ staż pracy min. 2 lata

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa / ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady / UE /2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych /

2/ predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, praca w zespole, odporność na stres, znajomość obsługi komputera.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1/ przyjmowanie podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zobowiązań
podatkowych,
2/ prowadzenie egzekucji w podatkach od nieruchomości, rolnego, leśnego i od
środków transportowych,
3/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających :
- posiadanie gospodarstwa rolnego,
- o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
- o powierzchni gruntów i budynków zgłoszonych do opodatkowania,
4/ prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń w Referacie,
5/ pomoc przy wymiarze podatkowym,
6/ rozliczanie sołtysów wsi z inkasa należności podatkowych.
7/ kontrole podatkowe.

 

 

Warunki pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy – Urząd Gminy w Błędowie – budynek główny
2/ wymiar zatrudnienia – cały etat
3/ czas pracy:
a/ poniedziałki od 7.30 do 15.30
b/ wtorki od 10.00 do 18.00
c/ środy, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30
4/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
5/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z dnia
28 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie
6/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
7/ odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków,
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2019r. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6/ oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach na potrzeby prowadzonej rekrutacji - w przypadku przedłożenia
przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy
7/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,


Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko referenta w
Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Błędowie” w terminie do dnia
12 grudnia 2019 roku do godz.15.00 / decyduje data wpływu do Urzędu
Gminy w Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.

 Ogłoszenie oraz załączniki

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:21:23.
Data wprowadzenia: 2019-11-29 15:21:23
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót