Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Błędów  www.bledow.pl
RODO
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sołtysi
Transmisja Sesji Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Skargi i wnioski
Interpelacje i zapytania
Ogłoszenia
Rejestr instytucji kultury
Wybory
Jednostki Pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Konkursy
Nabór
Sprawozdania
Do pobrania
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy strona główna 

Konkursy
Ogłoszenie o konkurskie na nakdydata na dyrektora
PSP w Wilkowie
Ogłoszenie Wójta GMiny Błędów o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora PSP Wilków Treść ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 14:43:04 Informację zaktualizowano 2012-05-16 12:07:13, wprowadzający: Mariusz Małachowski
Wójt Gminy ogłasza konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Wójt Gminy Błędów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2011 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania

1. Zadanie 1 - piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów.

2. Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lipie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 107 144,00zł z podziałem na:
- zadanie 1 – 102 144,00 zł
- zadanie 2 -5 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 ze zm.) działające na terenie Gminy Błędów lub na rzecz jej mieszkańców.

3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 2 od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Sadurkowska 13 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów w terminie do dnia 24.05.2011 r. do godz. 15.00.

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

o pełną nazwę oferenta i jego adres oraz

o tytuł zadania.

4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.

5. Do oferty należy dołączyć:

kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

formularz oferty należy opracować w języku polskim
nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).

7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej pod adresem www.bledow.pl

9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Justyna Brzezińska tel. 48 668-00-13.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.05.2011 roku.

2. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

a. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.

b. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
- wysokość środków własnych
- wysokość środków pochodzących z innych źródeł

c. zgodność oferty z celami konkursu

d. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

wyniki sportowe w zawodach, turniejach rangi mistrzowskiej osiągnięte w sezonie poprzednim

4. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Błędów w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Wyniki konkursu.
Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy w Urzędzie Gminy Błędów,
na stronie internetowej pod adresem: www.bledow.pl

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2010 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

W roku 2010 Gmina Błędów przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwotę 114 510.00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wójt Gminy

Marek Mikołajewski

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 14:59:37 Informację zaktualizowano 2012-09-12 08:21:19, wprowadzający: Mariusz Małachowski
wersja do druku