bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Nabór strona główna 

Nabór
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w
Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu
Gminy w Błędowie

Załącznik do zarządzenia Nr 10.2020
Wójta Gminy Błędów z dnia 06-03- 2020 roku

 

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Urzędu Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r. poz. 1282 /
2/ wykształcenie min. średnie i staż pracy min. 2 lata

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa ( ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa – prawo budowlane, ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady / UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2/ predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, praca w zespole, odporność na stres, znajomość obsługi komputera
/ w tym pakietu MS Office /.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
2/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej i zagospodarowania
terenu,
3/ administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
4/ planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg i infrastruktury technicznej
na terenie gminy,
5/ prowadzenie ewidencji gminnych dróg i drogowych obiektów mostowych,
6/ prowadzenie spraw związanych z cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci
narodowej,
7/ wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zabytków,
8/ prowadzenie spraw związanych z numerami porządkowymi budynków i ich
aktualizacja,
9/ wydawanie decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat
adiacenckich i odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,
10/ wydawanie postanowień opiniujących podział działek pod kątem zgodności
z planem,
11/ prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem
i utrzymaniem zieleni,
12/ prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną i retencją,
13/ prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań,
14/ inne sprawy zlecone przez Wójta, Sekretarza Gminy lub Kierownika Referatu.


Warunki pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy – Urząd Gminy w Błędowie – budynek w podwórzu
2/ wymiar zatrudnienia – cały etat
3/ czas pracy:
a/ poniedziałki od 7.30 do 15.30
b/ wtorki od 10.00 do 18.00
c/ środy, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30
4/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
5/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
6/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie,
7 odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków,
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2020 roku. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6/ oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach na potrzeby prowadzonej rekrutacji - w przypadku przedłożenia przez
kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy,
7/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,

 


Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko referenta w
Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie” w terminie do dnia 18 marca
2020 roku do godz.15.00 / decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w
Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.


ZAŁĄCZNIKI:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

2. Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek wskazanych w art. 6 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r.
poz. 1282 /

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

 

Oświadczenie

Oświadczenie na przetwarzania danych

Klauzula informacyjna rekrutacja

 Kwestionariusz osobowy.docx

Opublikowane przez: Anna Biedrzycka | Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:47:23.
Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:47:23
Opublikowane przez: Anna Biedrzycka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl