bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Nabór strona główna 

Nabór
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora
ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki
przestrzennej w Referacie Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Urzędu Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r. poz. 1282 /
2/ wykształcenie:

a/ wyższe / o kierunku lub specjalności : rolnictwo, geodezja,
administracja / i staż pracy - 3 lata,

b/ średnie / budowlane lub rolnicze / i staż pracy - 5 lat.

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa ( ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa – prawo ochrony środowiska,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady / UE /2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2/ predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, praca w zespole, odporność na stres, znajomość obsługi komputera
/ w tym pakietu MS Office /.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1/ przygotowywanie projektów, umów, uchwał i zarządzeń,
2/ przygotowywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanów
prawnych nieruchomości,
3/ prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
4/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali komunalnych,
5/ regulacja stanu prawnego nieruchomości,
6/ prowadzenie ewidencji gruntów gminnych,
7/ tworzenie zasobów gruntów Gminy / nabywanie, zamiana /,
8/ przygotowywanie i wprowadzanie nieruchomości do obrotu / sprzedaży,
wieczyste użytkowanie, dzierżawa, służebność, użyczenie /,
9/ naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
10 / prowadzenie wszystkich spraw związanych z komunalizacją,
11/ przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
nieruchomości,
12/ przygotowywanie przetargów na dzierżawę, sprzedaż mienia komunalnego
i usługi geodezyjne,
13/ wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne,
14/ prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i gospodarki łowieckiej,
15/ znajomość obowiązujących przepisów prawa wymaganych na zajmowanym
stanowisku,
16/ pogłębianie merytorycznej wiedzy z zakresu administracji samorządowej i
gospodarki gruntami,
17/ inne sprawy zlecone przez Wójta, Sekretarza Gminy.


Warunki pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy – Urząd Gminy w Błędowie – budynek w podwórzu
2/ wymiar zatrudnienia – cały etat
3/ czas pracy:
- od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
4/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
5/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
6/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie ze zm.
7 odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków,
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2020 roku. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
4/ kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy / świadectwa pracy,
w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o
korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
6/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
7/ oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach na potrzeby prowadzonej rekrutacji - w przypadku przedłożenia przez
kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy,
8/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
9/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,


Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko INSPEKTORA
ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej w Referacie
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
w Urzędzie Gminy w Błędowie” w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku
do godz.15.00 / decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.

Brak aplikacji - konkurs nie został roztrzygnięty

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r. poz. 1282 /

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Opublikowane przez: Anna Biedrzycka | Data wprowadzenia: 2020-04-03 08:49:47 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:08:21.
Data wprowadzenia: 2020-04-03 08:49:47
Data modyfikacji: 2020-05-15 14:08:21
Opublikowane przez: Anna Biedrzycka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl