bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Błędów, dnia 28.08.2012
RŻL -II- 271/6/1/2012


Wykonawcy wg rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gołoszach” przekazuje następujące informacje:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gołoszach” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 „KN” Sp. z o. o. Janiszew 90 C 26-652 Zakrzew.
Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium ceny
2 PRACE OGÓLNOBUDOWLANERemonty i WykończeniaJacek KucińskiBrzóza ul. Przecinka 726-803 Głowaczów 254,58 punktów
3 „KN” Sp. zo.o.Janiszew 90 C 26-652 Zakrzew 300 punktów

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Termomodernizację szkoły podstawowej w Gołoszach” nie wykluczył żadnego oferenta

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Termomodernizację szkoły podstawowej w Gołoszach” na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 i 6 odrzucił ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo-Handlowego BUDMAR s. c. M. Marszałek i E. Marszałek 26-600 Radom ul. Kruczkowskiego 4 ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Oferent wycenił przedmiot Zamówienia z pominięciem robót budowlanych przy elewacji budynku PSP (remont, docieplenie, malowanie)

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)


Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-08-28 15:14:33.
Data wprowadzenia: 2012-08-28 15:14:33
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl