bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Błędów, dnia 07.09.2012
RŻL -II- 271/6/3/2012


Wykonawcy wg rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych” przekazuje następujące informacje:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych ” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5: Skanska S.A 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9 Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie.
Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium ceny
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 280,55 punktów
2 EUROVIA POLSKA SP. AKCYJNA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5 55-040 Kobierzyce 265,02 punktów
3 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2 231,53 punktów
4 STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków 247,65 punktów
5 Skanska S.A 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9 Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie 300,00 punktów
INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych” nie wykluczył żadnego oferenta

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych” nie odrzucił żadnej oferty

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)


Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski


Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28
2. EUROVIA POLSKA SP. AKCYJNA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5 55-040 Kobierzyce
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2
4. Skanska S.A 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 9 Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie
5. STRABAG Sp. z o.o. Grupa Radom ul. Kielecka 159 a/1b 26-600 Radom
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-09-10 15:13:54.
Data wprowadzenia: 2012-09-10 15:13:54
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl