bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę płyty boiska stadionu w Błędowie”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3. ECOFORMA Hubert Wójcik ul.Za torem 41,25-807 Kielce
Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium ceny
1 GARDENIA Sport ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
112 punktów
2 SPRING Andrzej Łataś 25-558 Kielce ul. Nowy Świat 52
248,84 punktów
3 ECOFORMA Hubert Wójcik ul. Za torem 41, 25-807 Kielce
300 punktów
4 Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni 22-100 Chełm ul. Czerwonego Krzyża 6
183,38 punktów
5 OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak 66-440 Skwierzyna ul. Lawendowa 1
153,21 punktów
Trawnik Producent Sp. z o.o. Turowo 5a/2 78-400 Szczecinek 294,51 punktów
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki 26-640 Skaryszew ul. Jana Matejki 8 264,03 punktów
GIERMAKOWSKA ROBOTY BUDOWLANE I BRUKARSKIE Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22 26-425 Odrzywół 174,36 punktów
NOVA- JERZY ŁEBSKI 99-400 Łowicz ul. Powstańców 2 285,73 punktówINFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę płyty boiska stadionu w Błędowie” nie wykluczył żadnego ofererenta.

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę płyty boiska stadionu w Błędowie” nie odrzucił żadnej oferty

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)


Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:35:31.
Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:35:31
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl