bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w
postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
przekraczającej wyrażaną w złotych
równowartość kwoty 14.000 EURO na
„Przebudowę dróg gminnych”
Błędów, dnia 28.08.2013
RŻL -II- 271/6/2/2013

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych” przekazuje następujące informacje:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych ” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: PHU TRANSMAR 26-600 Radom ul. Placowa 38 m1
Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium ceny
1 PHU TRANSMAR 26-600 Radom ul. Placowa 38 m1
300 punktów
2 „As” Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wrocławska 8
289,10 punktów
3 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2

267,91 punktów
4 F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek Pogorzel ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów
260,54 punktów


INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych” nie wykluczył żadnego oferenta

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych” nie odrzucił żadnej oferty

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)


Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-08-30 10:42:27 | Data modyfikacji: 2013-08-30 10:50:19.
Data wprowadzenia: 2013-08-30 10:42:27
Data modyfikacji: 2013-08-30 10:50:19
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl