bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ
WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000
EURO NA PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W
BŁĘDOWIE
Pytania do przetargu:

Pytanie oferenta Nr 1

Prosimy o jednoznaczne określenie formy wynagrodzenia tzn. czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe?

Odpowiedź Zamawiającego

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi kosztorysem powykonawczymPytanie Oferenta Nr 2

Prosimy o podanie na jaka głębokość maja być opuszczone pompy głębinowe?

Odpowiedź Zamawiającego :

Ujecie wody składa się z dwóch studni: studnia nr 1 o głębokości 76 m ppt i studni nr 2 (awaryjna) o głębokości 73 m ppt


Pytanie Nr 3 Oferenta z dnia 05.09.2013

Prosimy o podanie na jakiej głębokości ma być zamontowana pompa głębinowa lub podanie poziomu lustra wody w studniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wójt Gminy Błędów wskazuje przedmiar robót (zał. 2 A poz.2.40 i 2.39) w którym znajduje się informacja dot. głębokości zamontowania pomp. Pompy głębinowe należy zawiesić na głębokości 15 m.


Pytanie Nr 4 Oferenta z dnia 06.09.2013

Pytanie nr 4 z dnia 06.09.2013

Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający w rozdziale XXI SIWZ zawarł informacje dotyczące zmian zapisów w umowie. Termin wykonania przedmiotu umowy to 30.04.2014. Zamawiający nie przewiduje żadnego przesunięcia terminu realizacji zadania z przyczyn okresowego przymusowego przestoju. Zamawiający uważa, ze prace budowlane można tak rozplanować aby roboty wewnątrz wykonywać w okresie zimowym.

Ad. 2 Istniejąca technologia SUW pokrywa się ciągami technologicznymi z projektowaną technologią, należy przewidzieć ciągłości dostawy wody. Wyłączenie wody może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, np. przepinki, ale nie dłużej jak 24 godz. Do wyceny należy przewidzieć dokonanie niezbędnych prac. W załączeniu schemat technologiczny istniejącej stacji suw wraz z krótkim opisem.

Ad. 3 Koszty usunięcia pokryje Zamawiający.

Ad. 4 Projekt umowy §2 punkt 14 podpunkt g przewiduje koszt ewentualnego zajęcia pasa drogowego, który pokryje wykonawca. Ulica Nowy Świat jest drogą powiatową. Jednak przepinka rurociągu tłocznego do istniejącej sieci wodociągowej odbywać się będzie na terenie SUW i nie wymaga prowadzenia robót w pasie drogi .

Ad.5. Zastosować płytki antypoślizgowe klasy R11.

Ad.6. W dokumentacji nie ma ściany o wymiarach 10 x 4,8 m

Ad.7. Rurociągi technologii SUW przyjąć z rur PEHD 100 SDR 11 łączone na kształtki PE łączone metodą klejenia o średnicach jak w przedmiarze poz. 2.30 – 2.33.

Ad.8. Przyłącze wodociągowe pomiędzy SUW a zbiornikiem, poz. 4.3-4.4 do wyceny należy przyjąć rury PVC i łączenie na wcisk.

Ad. 9: W kosztorysie ofertowym dotyczącym technologi SUW na końcu należy dodać kolejne pozycje i wycenić:

· Do wyceny należy przyjąć montaż grzejników - należy przyjąć do wyceny - ogrzewacze elektryczne olejowe – szt- 8 N- 1,5kW /

· Do wyceny należy przyjąć osuszacz AERIAL typ. WDH 40l prod. NPI - Polska Wrocław.

· Do wyceny należy przyjąć wentylator ścienny o wydajności 200m3/h

· W rozdziale czwartym pominięto w przedmiarze rurociągi w zbiorniku dodatkowo należy przyjąć do wyceny poza wykopem i dodać kolejne pozycje:

o montaż rurociągów 110 PVC - 10 m

o montaż rurociągów 160 PVC - 45 m

o montaż rurociągów 225mm - 10 m

o montaż kształtek PVC o średnicy 110 mm - 8s zt.

o montaż kształtek PVC o średnicy 160 mm - 14 szt.

o montaż kształtek PVC o średnicy 225 - 10 szt.

o montaż zasuw z klinem elastycznym obudowami dn 100 - 3 szt.

o montaż zasuw z klinem elastycznym obudowami dn 150 - 2 szt.

o kształtek zgrzewanych w technologii stacji jak w przyłączach się nie przewiduje .

Ad.10. PB Zawiera schematy ideowe poszczególnych szaf, patrz rysunki i opis.

Ad.11. Przedmiar robót zawiera opis kabli (rodzaj i ilość)
Załącznik -Proces uzdatnia w istniejącej SUW


Pytania oferenta z dnia 09.09.2013

Pytanie oferenta nr 1 :

Prosimy o jednoznaczne określenie formy wynagrodzenia tz. Czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe

Odpowiedź Zamawiającego:

Formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe (wgł kosztorysu powykonawczego) zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Pytanie Oferenta nr 2:

W opisie projektu występuje następujący zapis:: zasilenie sieci wodociągowej wodą uzdatnioną odbywać się będzie zestawem pomp sieciowych 60.P.1-60.P.4 sterowanym za pomocą „falownika”. Parametrem sterującym zestawem tych pomp jest żądana wartość ciśnienia po stronie tłocznej pompowni mierzona przetwornikiem ciśnienia 60.PC 1, do której to wartości dostosowywana będzie prędkość obrotowa jednej z pomp, z dostosowaniem liczby pracujących jednocześnie pomp sieciowych- w zależności od rozbioru wody.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie gotowego zestawu hydroforowego z odrębną szafą sterującą, a nie jak w projekcie sterowanie pomp sieciowych wbudowane w sterownice 170RE1 spełniającego zadania oraz parametry podane w projekcie

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie gotowego zestawu hydroforowego z odrębną szafą sterującą. Wykonawca może zastosować urządzenia lub materiały równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych (Rozdział III punkt 4.4-4.14 SIWZ).

Pytania Oferenta z dnia 10.09.2013

W zestawieniu stolarki wszystkie okna są opisane jako rozwieralno-uchylne i 2-skrzydłowe, a rysunki schematyczne pokazują te okna jako stałe i 1-kwatenowe.W opisie technicznym okna są opisane jako 1-ramowe dwuszybowe z nawiewnikami i dodatkowo jest informacja, że okna w elew. pln są w okuciach antywłamaniowych i z szybą bezpieczną. Prosimy o sprecyzowanie które okna są stałe a które uchylno – rozwieralne.
W opisie technicznym i ST poleca się wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem, lecz dokumentacja przetargowa nie zawiera takiego projektu. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w tym zakresie. ST Zawiera opis ogrodzeń do wykonania daleko odbiegający od zakresu zawartego w przedmiarze robót – oprócz ogrodzenia od frontu działki( którego przebieg pokazany na planie zagospodarowania nie zgadza się z opisanym w opisie technicznym i ST) opisuje się również

a) ogrodzenie wewnętrzne przy zbiorniku wodnym furtką o parametrach innych niż to od frontu

b) mur dł 10 m od strony budynku sąsiada-oddzielnie ppoż

Prosimy o informację czy ogrodzenia a i b pozostają w zakresie zamówienia a jeśli tak to o podanie parametrów i dołączenie dokumentacji

Wobec zamieszczonej informacji, że rozliczenie odbędzie się kosztorysem powykonawczym nasuwają się pytania, czy należy dołączyć kosztorysy uproszczone czy tylko tabelaryczne zestawienie wartości robót z elementami scalonymi

Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycjach przedmiarów 2.37,2.38 oraz 2.39 należy uwzględnić nakłady materiałowe czy tylko robociznę i sprzęt

Odpowiedzi Zamawiającego :Ad. 1 Wszystkie okna należy wykonać rozwierano - uchylne jednoskrzydłowe.

Ad.2.Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i projektem zagospodarowania. Systemowe ogrodzenia nie wymagają projektu. Załączono poprawioną specyfikację techniczną dla ogrodzeń.
Załącznik do odpowiedzi: ogrodzenie

Ad. 3. Na podstawie projektu, przedmiarów robót i opisów technicznych należy sporządzić tabelę elementów scalonych i przedstawić w formie załącznika do oferty według wzorów określonych w załączniku 2 SIWZ. (Rozdział XVI punkt 5 b SIWZ).Kosztorysy będą wymagane tylko od wybranego oferenta jako załącznik do umowy.

Ad. 4 w pozycjach 2.37, 2.38 i 2.40 należy uwzględnić nakłady materiałowe.OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE
Numer ogłoszenia: 351556 - 2013;
data zamieszczenia: 30.08.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika o pojemności 300 m3 usytuowane na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 położonej w miejscowości Błędów.
Zakres robót obejmuje:
1.1ROBOTY INSTALACYJNE W SUW
1.Roboty demontażowe instalacji technologicznej z urządzeniami
2.Technologia SUW
3.Przebudowa istniejącej instalacji wod-kan
4.Przyłącza wodociągowe pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a SUW
5.Wymiana odcinka wodociągu tłocznego na terenie SUW do wodociągu wiejskiego
6.Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

1.2.ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SUW
1.Roboty przygotowawcze i ziemne
2.Roboty rozbiórkowe
3.Roboty remontowe
4.Tynki i okładziny wewnętrzne
5.Stolarka drzwiowa i okienna
6.Tynki zewnętrzne i elewacje
7.Roboty malarskie
8.Izolacje
9.Podłogi i posadzki
10.Dach
11.Podesty zewnętrzne i opaska
12.Powierzchnie utwardzone
13.Ogrodzenia
14.Zbiornik na wodę
15.Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy
1.3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2.Instalowanie infrastruktury kablowej
3.Kładzenie kabli
4.Przewody instalacji elektrycznych
5.Instalowanie oświetlenia
6.Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
7.Ochrona przeciwpożarowa
8.Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

5. Zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

6. Dokumentacja techniczna, przedmiar oraz STWiOR stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Przyjmując dobór materiałów i urządzeń należy przyjmować zapisy STWiOR jako nadrzędne nad dokumentacja techniczną.
7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych wyżej pod warunkiem zachowania powyższych cech technicznych oraz wymagań funkcjonalno-użytkowych. Udokumentowanie równoważności proponowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W przypadku konieczności udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, wykonawca zobowiązany jest do podjęcia rokowań przy udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (art. 67.ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP). 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8,
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40 tys zł. ( czterdzieści tysięcy złotych) zł w terminie do 20 września 2013 do godz. 9.00
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b)posiadania wiedzy i doświadczenia, c)sytuacji ekonomicznej i finansowej, d)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, był wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie budowli do uzdatniania wody z podaniem ich wartości, roku i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. Wykazać należy minimum 2 roboty dotyczące uzdatniania wody o wartości minimum 500 tys. zł każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia wymogów
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia i złoży oświadczenie, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz należą do właściwej izby inżynierów budownictwa (Uwaga nie załączać kopii uprawnień!) w tym: minimum jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia w zakresie: a)kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, b)kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (Uwaga Nie podawać operatorów sprzętów i pracowników fizycznych).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000 PLN. (słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie określenie robót polegających na budowie lub rozbudowie budowli do uzdatniania wody;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny lub zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia c)charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo wpis do CEIDG, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i ZUS/KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek.;;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku: a)Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) b)zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia. c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ. d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bledow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Błędów ul.Sadurkowska 13 05-620 Błędów..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest realizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenie - tekst

SIWZ

Załącznik 2A

Załącznik 2B

Pytanie Nr 4 z dnia 06.09.2013

Proces uzdatnainia obecnej SUW - zał. do odp z 06.09.2013

Załącznik do odpowiedzi nr 2 z dnia 10.09.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-08-30 13:00:33 | Data modyfikacji: 2013-09-13 15:27:49.
Data wprowadzenia: 2013-08-30 13:00:33
Data modyfikacji: 2013-09-13 15:27:49
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl