2010r.

Uchwała Nr XXXII/157/10
w sprawie: przyjęcia przez Gminę Błędów do realizacji projektu o nazwie
„EDUKACJA – szansą na rozwój w Największym Sadzie Europy” Nr
POKL.09.05.00-14-371/09 realizowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 14:47:34 | Data modyfikacji: 2010-07-22 14:47:55.
Uchwała Nr XXXII/159/10
w sprawie : opinii projektu uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 14:48:48.
Uchwała Nr XXXII/160/10
w sprawie oddania w dzierżawę w 2010 roku części nieruchomości gminnej
oznaczonej nr 394 o pow. 232m2 położonej we wsi Błędów oraz działki Nr 5/8 i
działki Nr 5/22 o pow. 600 m2 położonych we wsi Bielany.

Tekst uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 14:50:03 | Data modyfikacji: 2010-07-22 15:11:51.
Uchwała Nr XXXII/161/10
w sprawie: zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Sołtysom
Gminy Błędów Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 15:04:01.
Uchwała Nr XXXII/162/10
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 15:05:11.
Uchwała Nr XXXIII/165/2010
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 15:06:25.
Uchwała Nr XXXIII/166/10
w sprawie: współdziałania z Powiatem Grójeckim przy wspólnej realizacji niektórych zadań Powiatu z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-20 14:57:48.
Uchwała Nr XXXIII/167/10
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca
2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 14:45:57 | Data modyfikacji: 2010-07-22 14:46:36.
Uchawła Nr XXXIII/168/10
w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2006 Rady Gminy Błędów z dnia 6 grudnia
2006r ew sprawie powołania składów osobowych komisji stałych i doraźnych Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 15:07:50.
Uchwała Nr XXXIV/169/10
w sprawie : w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Błędów za 2009 rok. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-20 14:28:56 | Data modyfikacji: 2010-07-20 14:56:00.
UCHWAŁA Nr XXXIV/171/10
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej działki Nr 41/5 o pow. 0,2738 ha oraz działki zabudowanej Nr 41/6 o pow. 0,0748 ha położonej we wsi Annopol stanowiącej własność Gminy Błędów. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-20 14:55:36.
Uchwała Nr XXXV/176/10
w sprawie nabycia działki gruntu Nr 104/1 o pow. 0,0708 ha położonej we wsi Cesinów Las od
Pana Jerzego Woźniaka na rzecz Gminy Błędów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi
gminnej Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-22 15:08:50.
Uchwała Nr XXXV/177/ 2010
w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości Wilków Trzeci i Gajówka Wilków, oraz umieszczenie miejscowości Nowy Błędów w wykazie urzędowych nazw miejscowości. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-07-20 14:54:01 | Data modyfikacji: 2010-07-20 14:56:19.
Uchwała nr XL/192/10

Uchwała nr  XL/192/10 Rady Gminy  Błędów z dnia  29.10.2010 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2011


 

Tekst uchwały

Wzór - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Wzór deklaracji na podatek leśny

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Wzór deklaracji na podatek rolny

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-12-10 15:29:53 | Data modyfikacji: 2010-12-21 14:08:41.
Uchwała nr XL /193/2010

Uchwała nr  XL /193/2010 Rady Gminy Błędów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2011.

 Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2010-12-10 15:31:50.
Uchwała Nr I/1/2010
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Błędów. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-07 15:03:58.
Uchwała Nr I/2/2010
w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Błędów. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-07 15:20:31.
Uchwała Nr I/3/2010
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-07 15:21:39.
Uchwała Nr I/4/2010
w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych.
 Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-07 14:58:47 | Data modyfikacji: 2011-01-07 15:02:00.
Uchwała Nr I/5/2010
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-07 15:03:09.
Uchwała Nr I/6/2010
w sprawie: powołania przewodniczących komisji stałych Rady
Gminy Błędów.
 Tekst uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-01-07 15:00:44 | Data modyfikacji: 2011-01-07 15:01:23.
U C H W A Ł A Nr II/ 9/2010
w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Błędów U C H W A Ł A Nr II 92010.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 12:15:44.
UCHWAŁA NR II/10/10
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Błędów z dnia 1 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych UCHWAŁA NR II1010.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 12:42:05.
Uchwała Nr II/11/2010
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 na terenie Gminy Błędów

Uchwała tekst

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-17 13:03:55 | Data modyfikacji: 2012-01-17 13:05:30.
Data wprowadzenia: 2012-01-17 13:03:55
Data modyfikacji: 2012-01-17 13:05:30
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski