Nabór

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY
Forma zatrudnienia:  UMOWA O PRACĘ
Przewidywany termin zatrudnienia:  od 1SIERPNIA 2013 r. ½ wymiaru czasu pracy
Okres zatrudnienia:  01.08.2013 do 31.12.2013 r. /z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach/
 
1 . Wymagania konieczne:
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
b/ korzystanie z pełni praw publicznych
c/ nieposzlakowana opinia,
d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f/ wykształcenie;
wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g/ kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h/ kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na
niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 

Całe ogłoszenie można pobrać w formacie PDF Skan PDF do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-06-20 14:44:19.
Data wprowadzenia: 2013-06-20 14:44:19
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót