Nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Błędowie ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Błędowie, ul. Sadurkowska 13,
05-620 Błędów

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Błędowie

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów

Wymiar i forma zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a/ posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b/ ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c/ ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika,
pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie.
d/ spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 163 /
- załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Dobra znajomość obsługi komputera.
7. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania
i interpretowania z zakresu:
a/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163)
b/ ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2013 poz. 267 z późn. zm.)
c/ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.
Nr 180 , poz. 1493 z pózn. zm.)

II. WYMAGANIA DODATKOWE

Umiejętność skutecznej komunikacji i kreatywność.
Umiejętność dobrej organizacji pracy.
Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Umiejętność pracy w zespole.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o
przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji
uprawnionych.
Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.
Świadczenie pracy socjalnej w środowiskach.
Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom
pomocy społecznej.
Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w
kontrakcie socjalnym.
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego
zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących
przepisów prawnych.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. List motywacyjny i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy (wzór załącznik nr 2).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia.
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych (wzór załącznik nr 3)
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór załącznik nr 4).
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182) (wzór załącznik nr 5).
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w
stanowisku.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 24 lipca 2015r. do godziny 15.00 na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błędowie ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów
lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach 7.30-15.30 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni
telefonicznie lub pisemnie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu
procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błędów pod adresem
WWW.bip.bledow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Błędowie, ul.
Sadurkowska 13

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w- Błędowie
Marianna Życińska

 Tekst ogłoszenia oraz załączniki

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:23:51 | Data modyfikacji: 2015-07-07 13:27:04.
Data wprowadzenia: 2015-07-07 13:23:51
Data modyfikacji: 2015-07-07 13:27:04
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót