Nabór

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Błędowie
ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY


Forma zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ
Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 CZERWCA 2016 r. ½ wymiaru czasu pracy
Okres zatrudnienia: 01.06.2016r. do 31.12.2016r. /z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach/

1 . Wymagania konieczne:
a/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
b/ korzystanie z pełni praw publicznych
c/ nieposzlakowana opinia,
d/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f/ wykształcenie;
• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g/ kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h/ kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na
niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2. Wymagania dodatkowe:
a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b/ wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c/ samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
d/ komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
e/ umiejętność współpracy w zespole,
f/ odporność na sytuacje stresowe,
g/ prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
h/ znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych
związanych z pomocą społeczną


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny w zadaniowym systemie czasu pracy co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

4. Wymagane dokumenty:
a/ CV ze zdjęciem,
b/ List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych /Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze. zm.)”.


c/ Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d/ kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia,
zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e/ Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku / w przypadku
zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza
medycyny pracy/,
g/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat
zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
i/ kopia dowodu osobistego,
j/ inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy
oryginały ww. dokumentów.

5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Bledów i dokonanie wyboru pracownika na jej
podstawie.


6. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty / w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Błędowie lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sadurkowska 13
05-620 Błędów

w terminie do 13.05.2016 r.
/ liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00 /

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Błędowie i na stronie internetowej Urzędu: WWW.bip.bledow.pl


 

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:04:41.
Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:04:41
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót