Nabór

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze referenta w Referacie
Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych
Urzędu Gminy w Błędowie

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta w Referacie Społeczno-Administracyjnym
i Spraw Obronnych
Urzędu Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2018r. poz. 1260 /
2/ wykształcenie - średnie
3/ staż pracy min. 2 lata

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa / ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady / UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych /

2/ predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, praca w zespole, odporność na stres, znajomość obsługi komputera
/ w tym pakietu MS Office /.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1/ prowadzenie kancelarii urzędu, archiwum zakładowego oraz obsługa centrali
telefonicznej i radiowej,
2/ przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji – prowadzenie dziennika
korespondencji,
3/ prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
4/ prowadzenie rejestru podań,
5/ prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjnych dla potrzeb
urzędu na tablicach urzędowych i informacyjnych,
6/ zaopatrywanie urzędu w materiały kancelaryjne, biurowe i inne środku rzeczowe
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie właściwej
dokumentacji,
7/ prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń i sprzętu
biurowego oraz gospodarowanie drukami i formularzami,
8/ podpisywanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym w zakresie
prowadzonych spraw.

Warunki pracy na danym stanowisku

1/ wymiar zatrudnienia – cały etat
2/ czas pracy: od 7.30 do 15.30 w dniach od poniedziałku do piątku
3/ miejsce pracy: siedziba Urzędu Gminy w Błędowie,
4/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
5/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z dnia
22 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie

W związku z tym, że w Urzędzie Gminy w Błędowie wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie osób, o których mowa w ust. 2 art. 13 a ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty

1/ życiorys / CV /,
2/ podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem / list motywacyjny /,
3/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy / świadectwa pracy, a w
przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu /,
5/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6/ podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych ,
7/ podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8/ podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne
przestępstwo skarbowe,
9/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,
10/ podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze,

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy:
1/ składać w zamkniętych kopertach do dnia 26 września 2018r. do godz. 15.30
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów

2/ przesłać pocztą do dnia 26 września 2018r – decyduje data wpływu do
Urzędu na adres: Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
z dopiskiem „Konkurs na referenta w Referacie Społeczno-Administracyjnym
i Spraw Obronnych”.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Załączniki

Skan ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:51:29 | Data modyfikacji: 2018-09-14 13:55:23.
Data wprowadzenia: 2018-09-14 13:51:29
Data modyfikacji: 2018-09-14 13:55:23
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót