Nabór

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie
ogłasza nabór na stanowisko opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze dla
mieszkańców gminy Błędów

Forma zatrudnienia umowa – zlecenie

Wymagania niezbędne :
1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4. Stan zdrowie pozwalający na wykonywanie pracy z osobami starszymi
5. Wykształcenie minimum podstawowe ( wskazane ukończone kursy, szkolenia, przygotowanie związane z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi )
Wymagania dodatkowe
1. Samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność
2. Umiejętność dobrej organizacji pracy
3. Pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
4. Lojalność i umiejętność pracy w zespole
5. Umiejętność pracy w domu osoby starszej
6. Umiejętności interpersonalne ( łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość
7. Wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia
8. Mile widziane prawo jazdy kat. B
Podstawowy zakres wykonywanych zadań
1. Pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych podopiecznych ( np. czynności związane z dostarczeniem produktów żywnościowych, przygotowaniem posiłków. Pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych , w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, organizowanie w sposób aktywny czasu wolnego.
2. Opiekę higieniczną ( np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się,
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
4. Współpraca z pracownikami socjalnymi
5. Inne zadania zlecone przez kierownika


Wymagane dokumenty
1. Życiorys ( CV
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. Kserokopie świadectw pracy
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna
Oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. ) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 902 ze zm.)
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna w ośrodku pomocy społecznej” w godzinach urzędowania tj. wtorek od godz. 10.00 do 18.00 w pozostałe dni : poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sadurkowska 13
05-620 Błędów

 

 


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Błędowie
Marianna Życińska


Błędów, dnia 13.05.2019 r

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:56:41 | Data modyfikacji: 2019-05-14 16:48:07.
Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:56:41
Data modyfikacji: 2019-05-14 16:48:07
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót