Nabór

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie
Gminy w Błędowie

W Ó J T
Gminy Błędów
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Budżetowym
w Urzędzie Gminy w Błędowie


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2018r. poz. 1260 / ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze:


Wymagania niezbędne:

1/ posiadanie obywatelstwa polskiego / spełnienie wymogu określonego
w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2/ wykształcenie:
a/ wyższe / ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
zarządzanie / i staż pracy –,
b/ średnie / ekonomiczne / i staż pracy – 3 lata.
3/ pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,


Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa związanych z:
- samorządem gminnym
- finansami publicznymi i rachunkowością,
- ochroną danych osobowych
2/ znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów:
Xpertis Finanse i księgowość wersja budżetowa oraz BESTIA Wersja JST,
3/ staż pracy w administracji publicznej,
4/ pożądane cechy: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność,
umiejętność pracy w zespole.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1/ kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
2/ dekretowanie dowodów księgowych,
3/ kompletowanie bieżących dowodów finansowo-księgowych w porządku
systematycznym i chronologicznym,
4/ ewidencja księgowa operacji gospodarczych, zgodnie z zasadami ,
rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
5/ prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych,
6/ prowadzenie ewidencji dokumentów finansowo-księgowych do realizacji zadań
ujętych w planie finansowym, wynikających z umów, zleceń, zamówień, itp.
7/ uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach księgowych,
8/ przygotowywanie danych do opracowania okresowych sprawozdań opisowych i
analiz z wykonania budżetu,
9// sporządzanie sprawozdań finansowych / bilans jednostki budżetowej, rachunek
zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja
dodatkowa /,
10/ prowadzenie ewidencji środków trwałych,
11/ rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego .

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy: Urząd Gminy w Błędowie Referat Budżetowy
2/ wymiar zatrudnienia – cały etat
3/ praca biurowa w godzinach od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30, przy komputerze
4/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
5/ wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących
wynagradzanie pracowników samorządowych,
6/ wyposażenie stanowiska:
a/ komputer / e-mail, Internet /, drukarka,
b/ środki łączności / telefon, faks /,
7/ odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków.
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2019r. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6/ w przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Błędowie danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby rekrutacji na stanowisko podinspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Gminy w Błędowie,
7/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,


Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko podinspektora w
Urzędzie Gminy w Błędowie” w terminie do dnia 01 lipca 2019 roku do
godz.15.30 / decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

2. Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek wskazanych w art. 6 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2018r.
poz. 1260 ze zm. /

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Kwestinariusz osobowy

Oświadzcenie - spełnienie przesłanek wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:21:25 | Data modyfikacji: 2019-06-12 13:46:21.
Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:21:25
Data modyfikacji: 2019-06-12 13:46:21
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót