Nabór

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r. poz. 1282 /,
2/ wykształcenie:
a/ wyższe / administracyjne, prawnicze, ochrona środowiska / i staż pracy – 3 lata
b/ średnie / administracyjne / i staż pracy – 5 lata,
3/ pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa / ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych, ustawy – Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady / UE
/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne
rozporządzenie o ochronie danych /,

2/ predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, praca w zespole, odporność na stres, znajomość obsługi komputera.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie
należało między innymi:

1/ organizowanie , wdrażanie, nadzorowanie i kontrolowanie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
2/ objęcie właścicieli nieruchomości na terenie gminy Błędów systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z tworzeniem baz danych
właścicieli nieruchomości wytwarzających odpady komunalne ,
3/ nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości
4/ monitorowanie osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
prowadzenie bieżącej analizy stanu środowiska i działań mających na celu jego
poprawę i weryfikację poziomów odzysku zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu porządku w gminach oraz ustawy o odpadach
5/ prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dot. ochrony środowiska
oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opracowywanie
informacji z zakresu prowadzonych działań edukacyjnych na stronę internetową
gminy,
6/ udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
informacji o:
a/ podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b/ miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania,
c/ osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,
d/ punktach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,
e/ zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
gospodarstw domowych.
7/ dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi,
8/ prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
9/ przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz realizacja uchwał dotyczących zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy,
10/ wydawanie decyzji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie
zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych,
11/ przyjmowanie, gromadzenie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiących podstawę wymiaru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzenie zawartych
w tych deklaracjach informacji do użytkowanego systemu informatycznego
12/ kontrola pod względem formalno-prawnym składanych deklaracji oraz
prowadzenia czynności sprawdzających w tym dokonywanie korekt z urzędu
13/ zawiadamianie mieszkańców o zmianie wysokości stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie korespondencji oraz
komunikacja z właścicielami nieruchomości wytwarzającymi odpady komunalne
14/ przyjmowanie i weryfikacja informacji o niedopełnieniu przez właścicieli
nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, prowadzenie postępowań administracyjnych,
15/ sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji przez gminę
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
16/ nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
17/ sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi,
18/ załatwianie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi,
19/ prowadzenie windykacji i egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami oraz współpraca z urzędem skarbowym w zakresie prowadzenia
egzekucji administracyjnej,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy –Urzędu Gminy w Błędowie - budynek parterowy w podwórzu
2/ wymiar zatrudnienia – cały etat
3/ czas pracy:
a/ poniedziałki od 7.30 do 15.30
b/ wtorki od 10.00 do 18.00
c/ środy, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30
4/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
5/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
6/ wyposażenie stanowiska: komputer, telefon, faks.
7/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z
dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie,
8/ odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków,
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2019r. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6/ oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby prowadzonej rekrutacji - w przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy
7/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko inspektora w Referacie
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Błędowie” w terminie do dnia 30
września 2019 roku do godz.15.00 / decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.

 Zarządzenie o konkursie wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-09-13 14:09:59 | Data modyfikacji: 2019-09-13 14:10:59.
Data wprowadzenia: 2019-09-13 14:09:59
Data modyfikacji: 2019-09-13 14:10:59
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót