Nabór

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie
Społeczno-Administracyjnym i Spraw Obronnych

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Referacie Społeczno-Administracyjnym
i Spraw Obronnych
Urzędu Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r. poz. 1282 /,
2/ wykształcenie:
a/ wyższe / administracyjne, prawnicze / i staż pracy - -,
b/ średnie / administracyjne / i staż pracy –3 lata,
3/ pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa / ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o
państwowej straży pożarnej, ustawa o dostępie do informacji publicznej,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady / UE /2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych /,

2/ predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, praca w zespole, odporność na stres, znajomość obsługi komputera.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie
należało między innymi:

1/ prowadzenie ewidencji ludności – zameldowania i wymeldowania obywateli
polskich i cudzoziemców oraz bieżące jej aktualizowanie w oparciu o akty stanu
cywilnego, dla elektronicznego systemu PESEL,
2/ wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
3/ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
4/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań lub wymeldowań,
5/ współudział w organizowaniu wyborów, referendów i spisów,
6/ udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
7/ prowadzenie spraw dotyczących współdziałania i nadzoru nad Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi,


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy –budynek główny Urzędu Gminy w Błędowie , pierwsze piętro
2/ wymiar zatrudnienia – cały etat
3/ czas pracy:
a/ poniedziałki od 7.30 do 15.30
b/ wtorki od 10.00 do 18.00
c/ środy, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30
4/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
5/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
6/ wyposażenie stanowiska: komputer, telefon, drukarka,
7/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z
dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie,
8/ odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków,
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2019r. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby prowadzonej rekrutacji - w przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy
7/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko podinspektora w
Urzędzie Gminy w Błędowie” w terminie do dnia 08 października 2019 roku
do godz.15.00 / decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.

Skan zarządzenia o naborze

Załączniki w postaci edytowalnej

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-09-26 15:32:58 | Data modyfikacji: 2019-09-26 15:37:10.
Data wprowadzenia: 2019-09-26 15:32:58
Data modyfikacji: 2019-09-26 15:37:10
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót