Nabór

WÓJT GMINY BŁĘDÓW ogłasza nabór na wolne
stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w
Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko informatyka
w Urzędzie Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r. poz. 1282 /,
2/ wykształcenie:
a/ wyższe / informatyczne / i staż pracy - -
b/ średnie / informatyczne / i staż pracy - 3 lata,
3/ pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
4/ posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości
pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.
5/ doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi
na serwerach
6/ znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

Preferowane doświadczenia na podobnym stanowisku w administracji samorządowej.
Znajomość oprogramowania Bestia, Eksport USC Technika IT, EZD.
Znajomość systemów: Źródło, e-PUAP, Macrologic ERP, MS Office.

Predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, praca w zespole, odporność na stres,

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie
należało między innymi:

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu.

2. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i konfiguracją urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, administracja stacjami roboczymi i serwerami urzędu.

3. Rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu).

4. Administrowanie stronami internetowymi urzędu oraz organizacja pracy w systemach EZD, BIP i e-PUAP.

5. Obsługa transmisji video online obrad Rady Gminy.

6. Nadzór nad umowami zawieranymi z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez urząd.

7. Inicjowanie i nadzór przy wprowadzaniu nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowań.

8. Planowanie i analiza zapotrzebowania na infrastrukturę informatyczną dla użytkownika końcowego.

9. Nadawanie uprawnień dla użytkowników do systemów informatycznych używanych w Urzędzie Gminy.

10. Zakładanie i konfiguracja kont e-mail dla pracowników urzędu i Rady Gminy

11. Nadzorowanie działań związanych z relacyjnymi systemami baz danych / MS SQL, Firebird /, ich konserwacja i wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

12. Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych / archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp./,

13. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów, programów oraz sprzętu komputerowego.

14. Przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie drobnych usterek.

15. Obowiązki określone w art. 24 i art. 25 ust. 1. ustawy o pracownikach samorządowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy –budynek główny Urzędu Gminy w Błędowie , pierwsze piętro
2/ wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu
3/ czas pracy: 20 godzin tygodniowo
4/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
5/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
6/ wyposażenie stanowiska: komputer, telefon, drukarka,
7/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z
dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie,
8/ odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków,
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2019r. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty


1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach na potrzeby prowadzonej rekrutacji - w przypadku przedłożenia przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy
7/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko informatyka w
Urzędzie Gminy w Błędowie” w terminie do dnia 31 października 2019 roku
do godz.15.00 / decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.

 Ogłoszenie z załącznikami - plik edytowalny

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:04:46.
Data wprowadzenia: 2019-10-17 13:04:46
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót