Nabór

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

WÓJT GMINY BŁĘDÓW
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów


Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku

1/ spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2019r. poz. 1282 /
2/ wykształcenie ;
- wyższe / administracyjne, prawnicze, ochrona środowiska / i staż pracy – 4 lata

Wymagania pożądane – dodatkowe / będące przedmiotem oceny /

1/ znajomość obowiązujących aktów prawa / ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych, ustawy – Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady / UE
/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne
rozporządzenie o ochronie danych /,

2/ predyspozycje i umiejętności kandydata: poprawne interpretowanie przepisów
prawa, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność,
kreatywność, analityczne myślenie, umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów, praca w zespole, odporność na stres, znajomość obsługi komputera.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Eksploatacja i konserwacja wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody.

2. Eksploatacja i konserwacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni
Ścieków.

3. Utrzymanie i konserwacja gminnych dróg, ulic, chodników, mostów oraz placów.

4. Utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
/ min. targowisko /.

5. Utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
/ min. targowisko /.

6. Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

1/ organizowanie , wdrażanie, nadzorowanie i kontrolowanie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi

2/ nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli i
dzierżawców nieruchomości gminnych,

3/ prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,

4/ przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz realizacja uchwał dotyczących zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy,

5/ wydawanie decyzji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie
zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych,

6/ nadzór nad przyjmowaniem, gromadzeniem i weryfikacją deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącymi podstawę
wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzenie
zawartych w tych deklaracjach informacji do użytkowanego systemu
informatycznego

7/ prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dot. ochrony środowiska
oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych , opracowywanie
informacji z prowadzonych działań na stronę internetową gminy,

8/ zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
prowadzenie bieżącej analizy stanu środowiska i działań mający na celu jego
poprawę oraz weryfikację poziomów odzysku zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu porządku w gminach oraz ustawy o odpadach

9/ nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki komunalnej / w tym gospodarki
odpadami / w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w
tym zakresie. Prowadzenie prac przygotowawczych i koncepcyjnych do podjęcia
inwestycji związanych z gospodarką komunalną i gospodarką odpadami.

8. Sporządzanie i przekazywanie instytucjom nadrzędnym wymaganych przepisami i
terminami sprawozdań z realizacji przez gminę zadań z zakresu gospodarki
komunalnej i gospodarowania odpadami komunalnymi

9. Inne sprawy zlecone przez Wójta lub Sekretarza Gminy.

 

Warunki pracy na danym stanowisku

1/ miejsce pracy – Urząd Gminy w Błędowie – budynek w podwórzu
2/ wymiar zatrudnienia – cały etat
3/ czas pracy:
a/ poniedziałki od 7.30 do 15.30
b/ wtorki od 10.00 do 18.00
c/ środy, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30
4/ rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności,
praca w zespole,
5/ wynagrodzenie – zgodnie z zarządzeniem Nr 28.2018 Wójta Gminy Błędów z dnia
28 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Błędowie
6/ budynek nieprzystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych,
7/ odpowiedzialność pracowników:
a/ porządkowa i dyscyplinarna za naruszenie obowiązków,
b/ majątkowa za wyrządzone szkody.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2019r. w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty

1/ list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
2/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy / CV /,
3/ kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z
pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5/ oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6/ oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach na potrzeby prowadzonej rekrutacji - w przypadku przedłożenia
przez kandydata dokumentów wykraczających poza wymóg ustawowy,,
7/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8/ kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy
o pracownikach samorządowych,


Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub
przesłać na adres Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Błędowie” w
terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godz.15.00 / decyduje data
wpływu do Urzędu Gminy w Błędowie /.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą
powiadomieni o dalszym toku naboru.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną
indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest
rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,
zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do
II etapu, będą przechowywane przez okres 5 lat,

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie zakwalifikowanych do dalszego
etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania
dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu.

 

 Ogłoszenie oraz załączniki

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-12-18 12:18:41.
Data wprowadzenia: 2019-12-18 12:18:41
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót