2011

Zarządzenie NR 5/2011
Zarządzenie NR 5/2011
Wójta Gminy Błędów z dnia 23.03.2011 r.

w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów konsultacji dotyczących projektu” Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2013”
Na podstawie Uchwały NR III/18/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8.02.2011r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2013”.
Zarządzenie wraz z załącznikami zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bledow.pl, na stronie internetowej Gminy Błędów www.bledow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie.
Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii podmiotów zainteresowanych z Programem Współpracy na lata 2011-2013.
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2013”.
Konsultacje odbywać się będą w dniach 23.03-30.03.2011r.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej, a wszystkie propozycje i uwagi dotyczące projektu należy składać na załączniku nr 2 na adres e-mail: promocja@bledow.pl w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, pokój nr 1 (sekretariat).
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów.

§2
Treść projektu „Program Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2013” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Formularz uwag do projektu „Program Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2013 ” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program współpracy

Formularz uwag do projektu

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:58:42 | Data modyfikacji: 2011-03-23 15:06:29.
Zarządzenie Nr 28/2011
 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-05-13 08:42:32.
Data wprowadzenia: 2013-05-13 08:42:32
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski