Wójt Gminy Błędów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej i siatkowej
2017-12-29 12:28:30
Wójt Gminy Błędówogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i s  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓW o wszczęciu postępowania
2017-12-11 13:22:22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓW o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
2017-12-11 13:18:11
ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr  ...więcej

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r. połozonej we wsi Gołosze
2017-12-05 13:09:28
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
2017-12-04 15:35:41
ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓW o wszczęciu postępowania
2017-12-04 15:33:22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓWo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Mazowieckiego
2017-02-13 09:27:27
  ...więcej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Mazowieckiego
2017-02-13 09:24:34
  ...więcej

Wójt Gminy Błędów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej
2017-01-03 13:36:03
Wójt Gminy Błędówogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i s  ...więcej

Oferta realizacji zdania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2016r" na terenie sołłectwa Lipie
2016-11-18 13:04:16
Skan złożonej oferty w załączniku  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów w.s. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Błędowie
2016-06-23 10:44:01
Wójt Gminy Błędów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Błędowie, 05-620 Błędów ul. Stary Rynek 9, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Błędów:  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Błędów w 2017 roku
2016-02-05 12:13:12
Nazwa i adres organizatora URZĄD GMINY W BŁĘDOWIEul. Sadurkowska 1305-620 Błędów Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publiczne  ...więcej

Wójt Gminy Błędów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej
2016-01-04 15:28:01
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)Wójt Gminy Błędówogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w   ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego "wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2015r"
2015-11-02 12:51:08
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2015 roku: Piłka nożna na terenie sołectwa Lipie   w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Bł  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2015 roku : Piłka nożna na terenie sołectwa Lipie
2015-07-14 13:13:58
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2015 roku: Piłka nożna na terenie sołectwa Lipie   w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy  ...więcej

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku
2014-04-14 15:30:57
Wykaz nieruchomości gminnych w formacie PDF do pobrania  ...więcej

Wójt Gminy Błędów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej
2013-12-06 13:56:01
Wójt Gminy Błędów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sport  ...więcej

Zarządzenie NR 29.2013 Wójta Gminy Błędów z dnia 11.10.2013 r.
2013-10-11 12:11:11
w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Błędów konsultacji dotyczących projektu” Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016” Na podsta  ...więcej

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku
2013-08-30 13:07:31
Błędów, dn.28.08.2013r. Wójt Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05 – 620 Błędów tel. (048) 668 00 10 fax. (048) 668 06 55 informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho  ...więcej

Wykaz nieruchomości Gminnych do sprzedaży w 2013 roku
2013-07-11 15:32:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta GMiny Błędów
2013-03-05 13:07:13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej
2013-01-21 14:28:10
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Błędów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   ...więcej

OBWIESZCZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
2012-09-06 15:33:25
RŻL.III.6722.19.2012 Błędów, dnia 06.09.2012r. OBWIESZCZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
2012-09-06 15:13:03
Błędów, dnia 06.09.2012 r. RŻL.III.6720.20.2012 OBWIESZCZENIE o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów i o możliwościach zapoznania się z jego treścią Na podstawie art.  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bielany
2012-06-20 09:54:44
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BŁĘDÓW - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bielany
2012-06-20 09:48:24
  ...więcej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany uchwały NR VIII.55.2011 Rady Gminy Błędów z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2012-01-09 13:40:58
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany uchwały NR VIII.55.2011 Rady Gminy Błędów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowość Bielan  ...więcej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani
2012-01-09 13:28:45
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów dla części obszaru miejscowość Bielany - cały obręb PGO Bielany oraz prognozy oddziaływania   ...więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Bielany - obręb PGO Bielany oraz prognozy oddziaływania na środowisko
2011-09-14 11:08:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 29
następne