2012

Zarządzenie Nr 1.2012
Zarządzenie Nr 1.2012
Wójta Gminy Błędów
z dnia 10 stycznia 2012 roku
w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
NA PODSTAWIE ART. 30 UST. 1 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 ROKU O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ. U. Z 2001 R. NR 142, POZ. 1591 ZE ZM.) ORAZ ART. 5 UST.4, ART. 11 UST. 1, 2 I 3 ORAZ ART. 13 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2010 R. NR 234, POZ. 1536) W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR IV.25.2011 RADY GMINY W BŁĘDOWIE 31.03.2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BŁĘDÓW NA LATA 2011-2013 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Błędowie.
§ 3.
Powołuje się Komisję Konkursową:
1) przewodniczący komisji – Ewa Kajtaniak – przedstawiciel organu wykonawczego;
2) sekretarz komisji –Justyna Brzezińska – pracownik Urzędu Gminy;
3) członek komisji – Jacek Tołczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
4) członek komisji – Leszek Bobrowski – przedstawiciel Rady Gminy;

§ 4.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 6.
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załącznik nr 1- Ogłoszenie

Załącznik nr 2- regulamin Komisji

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-11 13:41:03 | Data modyfikacji: 2012-01-18 09:15:53.
Zarządzenie Nr 2.2012
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2.2012

Wójta Gminy Błędów

z dnia 23 stycznia 2012 rokuw sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Błędów,

dotyczących projektów Statutów SołectwNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz w związku z § 2 uchwały Nr VIII.54.2011 Rady Gminy Błędów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błędów / Dz.Urz.Woj.Mazow. Nr 228, poz. 7178 / zarządza się co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Błędów w zakresie dotyczącym projektów statutów poszczególnych sołectw.

§ 2

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Błędów.

§ 3

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 01lutego 2012 roku do dnia 24 lutego 2012 roku podczas zebrań wiejskich, przeprowadzonych w poszczególnych sołectwach.

2. Projekt Statutów Sołectw dostępny będzie na stronie internetowej www.bledow.pl w zakładce Jednostki pomocnicze.

3. Opinie i uwagi można przesłać na adres e-mail: urzad@bledow.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13 w terminie do dnia 24 lutego 2012 roku do godz. 15.30

§ 4

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektów Statutów Sołectw.

2. Opinie i uwagi należy wnosić na piśmie na FORMULARZU KONSULTACJI, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Opinie i uwagi wynikające z przeprowadzonych konsultacji przedłożone zostaną Komisji Statutowej Rady Gminy Błędów oraz zamieszczone w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie.

§ 6

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Błędów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Nowy Statut

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-30 15:07:01 | Data modyfikacji: 2012-01-30 15:10:05.
Zarządzenie nr 21 z dnia 02.10.2012
 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-11-20 15:10:48.
Zarządzenie nr 31 z dnia 17.12.2012
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błędowie Skan zarządzenia - do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-12-17 15:13:16.
Zarządzenie nr 28 z dnia 11.12.2012
 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-12-28 14:15:39.
Zarządzenie nr 28 z dnia 11.12.2012
 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-12-28 14:19:28.
Zarządzenie nr 30 z dnia 11.12.2012
 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-12-28 14:22:55.
Zarządzenie nr 32 z dnia 11.12.2012
 Skan oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-12-28 14:25:17.
Zarządzenie Nr 35.2012
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-05-13 09:20:40.
Data wprowadzenia: 2013-05-13 09:20:40
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski