2014

Zarządzenie Nr 1.2014 Wójta Gminy Błędów z
dnia 7 stycznia 2014

w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego , na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:08:09.
Zarządzenie Nr 2.2014 Wójta Gminy Błędów z
dnia 15 stycznia 2014

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:10:15.
Zarządzenie Nr 3.2014 Wójta Gminy Błędów z
dnia 20 stycznia 2014

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2014-2023

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:20:32 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:37:35.
Zarządzenie Nr 4.2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Błędów na rok 2014

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-03-12 14:45:16.
Zarządzenie Nr 5.2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie zmianu planu finansowego Urzędu Gminy Błędów na 2014 rok

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-03-12 14:48:48.
Zarządzenie Nr 6.2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie zatwierdzenia wykazu kart stanowisk archeologicznych położonych na terenie Gminy Błędów

 Skan dokmentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-03-12 14:58:15.
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie powołania członka do składu Stałej Komisji Przetargowej w zastepstwie na czas choroby

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-03-12 15:22:32 | Data modyfikacji: 2014-09-25 12:55:27.
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Błędów

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Błędów zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Błedów na rok 2014

 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:38:32 | Data modyfikacji: 2014-09-25 12:55:36.
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2014-2023

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:46:23 | Data modyfikacji: 2014-09-25 12:56:15.
Zarządzenie Nr 14.2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 14:12:29.
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2014-2023

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:48:09 | Data modyfikacji: 2014-09-25 12:56:06.
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 Tekst zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:03:01 | Data modyfikacji: 2014-09-25 12:55:56.
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Błędów

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Błedów na rok 2014

 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:52:26 | Data modyfikacji: 2014-09-25 12:55:47.
Zarządzenie Nr 22.2014 Wójta Gminy Błędów

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Błedów na rok 2014

 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 14:21:33.
Zarządzenie Nr 23.2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2014-2023

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 14:25:07.
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Błędów

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2014-2023

 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-09-25 14:26:51 | Data modyfikacji: 2015-05-14 14:00:05.
Zarządzenie Nr 39.2014r. Wójta Gminy Błędów z
dnia 9 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 39.2014r.
Wójta Gminy Błędów
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. , art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Nr XXXII.247.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 Października 2013roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Błędów na lata 2014-2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej w 2015r.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Błędowie;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Błędowie.

§ 3.
Powołuje się Komisję Konkursową:
1) przewodniczący komisji – Mirosław Jakubczak;
2) sekretarz komisji –Justyna Brzezińska;
3) członek komisji – Jacek Tołczyk;
4) członek komisji – Leszek Bobrowski.
§ 4.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Wójt
/ - - - - - - - - - - - /
Marek Mikołajewski

 

Załacznik nr 1

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2014-12-09 15:31:27 | Data modyfikacji: 2014-12-09 15:34:08.
Zarządzenie nr 38.2015 Wójta Gminy Błędów
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:27:10.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:27:10
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski