2015

ZARZĄDZENIE NR 1.2015 WÓJTA GMINY BŁĘDÓW

ZARZĄDZENIE NR 1.2015
WÓJTA GMINY BŁĘDÓW
z dnia 7 stycznia 2015r.


W sprawie:
wyboru ofert złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. , art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Nr IV.25.2011 Rady Gminy w Błędowie 31.03.2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Błędów na lata 2011-2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 1
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 09.12.2015r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na realizację
Zadania 1 - piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów wpłynęła jedna oferta GKS SADOWNIK w Błędowie. Oferta spełnia wymagania ustawy oraz zawarte w ogłoszeniu z dnia 09.12.2015r . Na realizację powyższego zadania została udzielona dotacja w wysokości 92 400 zł
Zadania 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lipie wpłynęła jedna oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego LIPIE przy w PSP Lipiu. Oferta spełnia wymagania ustawy oraz zawarte w ogłoszeniu z dnia 09.12.2015r. Na realizację powyższego zadania została udzielona dotacja w wysokości 10 000zł.

§ 2
Oferty złożone przez w/w organizacje wymienione w § 1 wybieram do realizacji określonych wyżej zadań.
§ 3
Realizacja zadań zostanie szczegółowo określona umową.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-01-22 12:09:43 | Data modyfikacji: 2015-01-22 12:38:18.
Zarządzenie nr 5.2015 Wójta Gminy Błędów
 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:43:17.
ZARZĄDZENIE NR 6.2015 WÓJTA GMINY BŁĘDÓW

W sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-02-17 15:13:22 | Data modyfikacji: 2015-02-17 15:27:03.
ZARZĄDZENIE NR 7.2015 WÓJTA GMINY BŁĘDÓW

w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GMiny Błedów

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-02-17 15:23:39.
Zarządzenie nr 14.2015 Wójta Gminy Błędów
 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:45:05.
Zarządzenie Nr 18.2015 Wójta Gminy Błędów
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18.2015

Wójta Gminy Błędów

z dnia 20 kwietnia 2015 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm. / i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej / M.P.. Nr 30, poz. 345 ze zm. M.P.2015r. poz..223 /, zarządza się co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, powołuje się obwodowe komisje wyborcze o nazwach i w składach określonych w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błędów i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Błędowie oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 20 kwietnia 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 1 w Błędowie

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie,
Błędów ul. Stary Rynek 9

 

1. Edyta Katarzyna Bajerska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Adama Jarubasa

2. Jadwiga Elżbieta Mydłowska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Magdaleny Ogórek

3. Hanna Dutkalska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Jacka Wilka

4. Robert Pawlak - zam. Zofiówka Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Janusza Korwin-Mikke

5. Michał Kołacz - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pawła Kukiza

6. Bolesław Nawrocki - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy

7. Anna Pełka - zam. Nowy Błędów Osoba wskazana przez Wójta
Art. 182 § 2 pkt 2

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 20 kwietnia 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 2 w Gołoszach

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Gołoszach,
Gołosze 28

 

1. Mateusz Malarczyk - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Adama Jarubasa

2. Katarzyna Zduńczyk - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Magdaleny Ogórek

3. Teresa Wąsiewicz - zam. Zofiówka Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Jacka Wilka

4. Zbigniew Andrzej - zam. Ignaców Komitet Wyborczy Kandydata na
Hermanowicz Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Janusza
Korwin-Mikke

5. Ewelina Sokołowska - zam. Wilkonice Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pawła Kukiza

6. Gabriela Wojtczak - zam. Huta Błędowska Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy

7. Małgorzata Krasuska - zam. Błędów Osoba wskazana przez Wójta
Art. 182 § 2 pkt 2

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 20 kwietnia 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 3 w Wilkowie

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie,
Wilków Drugi 82

 

1. Katarzyna Wąsiewicz - zam. Zofiówka Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Adama Jarubasa

2. Kazimierz Kamiński - zam. Nowy Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Magdaleny Ogórek

3. Justyna Marzena Karpińska - zam. Załuski Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jacka Wilka


4. Katarzyna Sokołowska - zam. Wilkonice Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke

5. Eliza Karolina Snarska - zam. Jadwigów Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pawła Kukiza

6. Adam Wacław - zam. Wilków Pierwszy Komitet Wyborczy Kandydata na
Bińkowski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

7. Teresa Kozera - zam. Gołosze Osoba wskazana przez Wójta
Art. 182 § 2 pkt 2

 


Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 20 kwietnia 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 4 w Lipiu

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu,
Lipie 32

 

1. Katarzyna Joanna - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na
Bajerska – Wasilczuk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa

2. Ewa Genowefa Kajtaniak - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek

3. Barbara Sobczyńska - zam. Machnatka Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jacka Wilka

4. Jadwiga Bartosiak - zam. Oleśnik Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke

5. Paweł Wierzbicki - zam. Lipie Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pawła Kukiza

6. Kamil Michalak - zam. Głudna Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

7. Ewelina Oziemska - zam. Lipie Komitet Wyborczy Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

8. Janina Bachowicz - zam. Ziemięcin Osoba wskazana przez Wójta
Art. 182 § 2 pkt 2

 


Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 20 kwietnia 2015r.

 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 5 w Błędowie

z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Błędowie,
Błędów ul. Stary Rynek 9

 

1. Maria Wąsiewicz - zam. Zofiówka Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Jarubasa

2. Teresa Maria Kamińska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Magdaleny Ogórek

3. Grażyna Krystyna Gawot - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jacka Wilka

4. Danuta Orłowska - zam. Lipie Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikke

5. Martyna Kołacz - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pawła Kukiza

6. Grażyna Maria Sarwińska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

7. Aldona Kucharska - zam. Lipie Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

8. Marianna Szewczyk - zam. Ziemięcin Osoba wskazana przez Wójta
Art. 182 § 2 pkt 2

 

 Skan zarządzenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-04-21 08:49:58 | Data modyfikacji: 2015-04-21 08:56:56.
Zarządzenie Wójta Gminy Błedów nr 28.2015

Zarządzenie zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Błędówna rok 2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-08-12 13:16:39.
ZARZĄDZENIE Nr 48.2015 Wójta Gminy Błędów z
dnia 5 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48.2015
Wójta Gminy Błędów

z dnia 5 października 2015 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Działając na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 , § 2a i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm. /
i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej / M.P.. Nr 30, poz. 345 ze zm. M.P z .2015r. poz..223 i poz. 827 /, zarządza się co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, powołuje się obwodowe komisje wyborcze o nazwach i w składach określonych
w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błędów i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Błędowie oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 5 października 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 1 w Błędowie

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie,
Błędów ul. Stary Rynek 9

 


1. Edyta Katarzyna Bajerska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe

2. Jadwiga Elżbieta Mydłowska - zam. Błędów Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3. Bolesław Antoni Nawrocki - zam. Błędów Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

4. Robert Pawlak - zam. Zofiówka Komitet Wyborczy KORWiN


5. Monika Ewelina Senator - zam. Bielany Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP

6. Michał Kołacz - zam. Błędów Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”

7. Anna Pełka - zam. Nowy Błędów Osoba wskazana przez Wójta -
Art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 5 października 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 2 w Gołoszach

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Gołoszach,
Gołosze 28

 


1. Mateusz Malarczyk - zam. Błędów Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe

2. Katarzyna Zduńczyk - zam. Błędów Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3. Gabriela Wojtczak - zam. Huta Błędowska Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

4. Łukasz Sypuła - zam. Błędów Komitet Wyborczy KORWiN

5. Katarzyna Kurkowska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP

6. Żaneta Tołczyk - zam. Błędów Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”

7. Małgorzata Krasuska - zam. Błędów Osoba wskazana przez Wójta -
Art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 5 października 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 3 w Wilkowie

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie,
Wilków Drugi 82

 

 

1. Zofia Mikowska - zam. Zofiówka Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe

2. Kazimierz Kamiński - zam. Nowy Błędów Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3. Adam Wacław - zam. Wilków Pierwszy Komitet Wyborczy
Bińkowski Prawo i Sprawiedliwość

4. Waldemar Pawlak - zam. Zofiówka Komitet Wyborczy KORWiN

5. Paulina Lucyna Matysiak - zam. Błędów Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP

6. Danuta Wierzbicka - zam. Lipie  Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”

7. Teresa Wąsiewicz - zam. Zofiówka Osoba wskazana przez Wójta -
Art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego

8. Katarzyna Sokołowska - zam. Wilkonice Osoba wskazana przez Wójta -
Art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego

9. Teresa Kozera - zam. Gołosze Osoba wskazana przez Wójta -
Art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego

 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 5 października 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 4 w Lipiu

z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu,
Lipie 32

 

 

1. Katarzyna Joanna - zam. Błędów Komitet Wyborczy Polskie
Bajerska – Wasilczuk Stronnictwo Ludowe

2. Ewa Genowefa Kajtaniak - zam. Błędów Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3. Ewelina Oziemska - zam. Lipie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Tobiasz Wykowski - zam. Błędów Komitet Wyborczy KORWiN

5. Angelika Karolina Szmulska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP

6. Paweł Wierzbicki - zam. Lipie  Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”

7. Janina Bachowicz - zam. Ziemięcin Osoba wskazana przez Wójta -
Art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 48.2015
Wójta Gminy Błędów z dnia 5 października 2015r.

 

 


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Nr 5 w Błędowie

z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Błędowie,
Błędów ul. Stary Rynek 9

 

 

1. Elżbieta Anna Krzechowicz - zam. Błędów Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe

2. Teresa Maria Kamińska - zam. Błędów Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3 Henryka Wacława - zam. Dąbrówka Nowa Komitet Wyborczy
Krajewska Prawo i Sprawiedliwość

4. Dawid Mieczysław Puchalski - zam. Błędów Komitet Wyborczy KORWiN
5. Hanna Maria Dutkalska - zam. Błędów Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP

6. Martyna Wierzbicka - zam. Lipie  Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”

7. Marianna Szewczyk - zam. Ziemięcin Osoba wskazana przez Wójta -
art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2015-10-07 08:56:45 | Data modyfikacji: 2015-10-08 09:18:27.
Data wprowadzenia: 2015-10-07 08:56:45
Data modyfikacji: 2015-10-08 09:18:27
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski