Uchwała Nr VII.89.2019
2020-02-11 16:45:51
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033  ...więcej

Uchwała Nr XIV.131.2019
2020-02-11 16:31:34
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033  ...więcej

Uchwała Nr XVI.137.2019
2020-02-11 16:28:57
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033  ...więcej

Uchwała Nr XX.152.2019
2020-02-11 14:58:24
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Błędów zgody na zawarcie kolejnej umowy na użyczenie lokalu.  ...więcej

Uchwała Nr XX.151.2019
2020-02-11 14:56:22
w sprawie szcegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  ...więcej

Uchwała Nr XX.150.2019
2020-02-11 14:53:59
w sprawie przyjęciea Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania Proiblemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała Nr XX.149.2019
2020-02-11 14:49:31
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  ...więcej

Uchwała Nr XX.148.2019
2020-02-11 14:39:42
uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019  ...więcej

Uchwała Nr XIX.147.2019
2020-02-11 14:37:54
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na przebudowę dróg powiatowych  ...więcej

Uchwała Nr XIX.146.2019
2020-02-11 14:35:10
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019  ...więcej

Uchwała Nr XVIII.145.2019
2020-02-11 14:34:08
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.142.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opł  ...więcej

Uchwała Nr XVII.144.2019
2020-02-11 14:30:25
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów na lata 2020-2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku p  ...więcej

Uchwała Nr XVII.143.2019
2020-02-11 14:24:51
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ...więcej

Uchwała Nr XVII.142.2019
2020-02-11 14:22:52
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty  ...więcej

Uchwała Nr XVII.141.2019
2020-02-11 14:21:45
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Błędów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui  ...więcej

Uchwała Nr XVII.140.2019
2020-02-11 14:16:55
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  ...więcej

Uchwała Nr XVII.139.2019
2020-02-11 14:15:14
w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2020  ...więcej

Uchwała Nr XVII.138.2019
2020-02-11 14:11:36
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2020  ...więcej

Uchwała Nr XVI.136.2019
2020-02-11 14:08:43
zmieniająca uchwałę budżętową gminy na rok 2019.  ...więcej

Uchwała Nr XVI.135.2019
2020-02-11 14:06:56
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia  ...więcej

Uchwała Nr XV.133.2019
2020-02-11 14:05:26
w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/90 z dnia 2 czerwca 1990 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Błędów.  ...więcej

Uchwała Nr XIV.132.2019
2020-02-11 14:03:47
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała Nr XIV.130.2019
2020-02-11 14:01:19
zmieniająca uchwałę budżętową gminy na rok 2019.  ...więcej

Uchwała Nr XIII.129.2019
2020-02-11 13:58:27
zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok.  ...więcej

Uchwała Nr XII.127.2019
2020-02-11 13:56:39
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szk  ...więcej

Uchwała Nr XII.126.2019
2020-02-11 13:54:55
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem &bd  ...więcej

Uchwała Nr XI.125.2019
2020-02-11 13:52:47
w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które  ...więcej

Uchwała Nr XI.124.2019
2020-02-11 13:49:34
W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Błędów jest organem pr  ...więcej

Uchwała Nr XI.123.2019
2020-02-10 15:57:58
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Błędów.  ...więcej

Uchwała Nr XI.122.2019
2020-02-10 15:53:09
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku .  ...więcej

Uchwała Nr XI.121.2019
2020-02-10 15:50:42
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019  ...więcej

Uchwała Nr XI.120.2019
2020-02-10 15:49:31
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów  ...więcej

Uchwała Nr XI.119.2019
2020-02-10 15:45:53
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację Dożynek Powiatowych  ...więcej

Uchwała Nr XI.118.2019
2020-02-10 15:44:05
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu  ...więcej

Uchwała Nr XI.117.2019
2020-02-10 15:41:34
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na przebudowę dróg powiatowych  ...więcej

Uchwała Nr X.114.2019
2020-02-10 15:36:24
w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.  ...więcej

Uchwała Nr X.113.2019
2020-02-10 15:31:52
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Barbary Miklas- Szczepanik na działalność Kierownika GOPS w Błędowie  ...więcej

Uchwała Nr X.112.2019
2020-02-10 15:28:56
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg  ...więcej

Uchwała Nr X.111.2019
2020-02-10 15:25:22
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Bilbioteki Publicznej w Błędowie za 2018 rok.  ...więcej

Uchwała Nr X.110.2019
2020-02-10 15:23:45
w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Błędów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok  ...więcej

Uchwała Nr X.109.2019
2020-02-10 15:21:44
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego na 2018 rok.  ...więcej

Uchwała Nr X.108.2019
2020-02-10 15:19:00
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Błędów wotum zaufania.  ...więcej

Uchwała Nr X.107.2019
2020-02-10 15:17:23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033  ...więcej

Uchwała Nr X.106.2019
2020-02-10 15:16:46
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019.  ...więcej

Uchwała Nr IX.105.2019
2020-02-10 15:14:12
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępzej w Gminie Błędów w 2018 roku.  ...więcej

Uchwała Nr IX.104.2019
2020-02-10 15:12:48
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Błędów na 2018 rok  ...więcej

Uchwała Nr IX.103.2019
2020-02-10 15:10:56
wsprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej  ...więcej

Uchwała Nr IX.102.2019
2020-02-10 15:09:22
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  ...więcej

Uchwała Nr IX.101.2019
2020-02-10 15:07:40
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033  ...więcej

Uchwała Nr IX.100.2019
2020-02-10 15:06:04
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019  ...więcej

Uchwała Nr VIII.99.2019
2020-02-10 15:03:30
w sprawie zmiany w składzie osobowych Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku  ...więcej

Uchwała Nr VIII.98.2019
2020-02-10 15:02:07
w sprawie zmiany w składzie osobowych Komisji Rewizyjnej  ...więcej

Uchwała Nr VIII.97.2019
2020-02-10 15:00:35
w sprawie zmiany w składzie osobowych Komisji Finansowej  ...więcej

Uchwała Nr VIII.96.2019
2020-02-10 14:44:09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na przebudowę dróg powiatowych  ...więcej

Uchwała Nr VII.95.2019
2020-02-10 14:40:34
w sprawie opłaty targowej  ...więcej

Uchwała Nr XII.128.2019 Rady Gminy Błędów
2020-01-31 14:27:51
w sprawie współpracy Gminy Błędów z Klaster " Polska Natura" dotyczącej upowszechniania na terenie Gminy Błędów uprawy drzew i krzewów owocowych oraz warzyw wg programów "Zero Pozostałości  " - jako ele  ...więcej

Uchwała Nr XI.115.2019 Rady Gminy Błędów
2020-01-14 16:48:36
w sprawie: uchwała zmieniająca uchwałę budzetową na rok 2019.  ...więcej

Uchwała Nr XI.116.2019 Rady Gminy Błędów
2020-01-08 14:23:03
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033  ...więcej

UCHWAŁA NR XV.134.2019 RADY GMINY BŁĘDÓW
2019-10-22 11:52:26
UCHWAŁA NR XV.134.2019RADY GMINY BŁĘDÓWz dnia 16 października 2019 r.w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów  ...więcej

Uchwała Nr VII.94.2019 Rady Gminy Błędów
2019-04-23 10:41:45
w sprawie: ustalenia opłat rezerwacyjnych na Targowisku Gminnym w Błędowie  ...więcej

Uchwała Nr VII.93.2019 Rady Gminy Błędów
2019-04-23 10:38:48
w sprawie opłaty targowej  ...więcej

Uchwała Nr VII.92.2019 Rady Gminy Błędów
2019-04-19 14:00:00
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018  ...więcej

Uchwała Nr VII.91.2019 Rady Gminy Błędów
2019-04-19 13:57:10
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezpańskimi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błędów w roku 2019  ...więcej

Uchwała Nr VII.90.2019 Rady Gminy Błędów
2019-04-19 13:53:55
w sprawie uchwalenia Stautu Gminy Błędów  ...więcej

Uchwała Nr VII.88.2019 Rady Gminy Błędów
2019-04-19 13:49:11
Uchwałą zmieniająca uchwałę budżętową  ...więcej

Uchwała IV.87.2019 Rady Gminy Błędów
2019-02-05 18:01:26
w sprawie: wystąpienia GMiny Błędów ze Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura"  ...więcej

Uchwała IV.86.2019 Rady Gminy Błędów
2019-02-05 17:57:08
w sprawie zaciąginęcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągiętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  ...więcej

Uchwała IV.85.2019 Rady Gminy Błędów
2019-02-05 17:43:42
uchwała zmieniająca uchwałę budżętową na rok 2019  ...więcej

Uchwała IV.84.2019 Rady Gminy Błędów
2019-02-05 17:41:30
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej  ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 69
następne