Przetargi

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Błędów, dnia 17.12.2012
RŻL -II- 271/11/5/2012


Wykonawcy wg rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” przekazuje następujące informacje:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na„przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2.LINGUA NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH Mariusz Jaskulski 27-200 Starachowice Ul. Mrozowskiego 7/1.
Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium ceny
1 Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju Jakub Michałowski Ul. Przełęcz 5160-115 Poznań 212,96 punktów
2 LINGUA NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH Mariusz Jaskulski 27-200 StarachowiceUl. Mrozowskiego 7/1 300 punktów
3 STOWARZYSZENIE OBYWALSKIE„ŚWIADOMA PRZYSZŁOŚĆ”W Wilkowie, 05-620 Błędów 249,05 punktów


INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” nie wykluczył żadnego oferenta.

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” nie odrzucił żadnej oferty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)


Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:30:42.
Data wprowadzenia: 2012-12-17 13:30:42
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót