Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA
PRZEBUDOWĘ PŁYTY BOISKA STADIONU W BŁĘDOWIE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO NA PRZEBUDOWĘ PŁYTY BOISKA STADIONU W BŁĘDOWIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Numer ogłoszenia:; data zamieszczenia: 31.01.2013

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 42822 - 2013 z dnia 31.01.2013 o godz. 12.21 na stronie internetowej Urzędu Gminy Błędów oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 31.01.2013 o godz. 14
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na przebudowę płyty boiska stadionu w Błędowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa płyty boiska stadionu w Błędowie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : a) Roboty przygotowawcze b) Roboty ziemne c) Sieć hyrdantowa d) Założenie i pielęgnacja trawnika.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W przypadku konieczności udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, wykonawca zobowiązany jest do podjęcia rokowań przy udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (art. 67.ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.23.30-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2013.
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 tys. ( pięć tysięcy złotych) zł w terminie do 14 lutego 2013 do godz. 9.00
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b)posiadania wiedzy i doświadczenia, c)sytuacji ekonomicznej i finansowej, d)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie 1a,b,c,d winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie 4. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców określonych w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert (tj. w latach 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, był wykonawcą robót budowlanych polegających budowie lub przebudowie boisk sportowych lub stadionów o nawierzchni trawiastej wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. Wykazać należy minimum 2 roboty o wartości min. 100 tys. zł każda (wzór wykazu w załączeniu).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni następujący sprzęt: a)samochód dostawczy o pojemności min 5 ton - szt. 1 b)opryskiwacz plecakowy silnikowy (2-312M) - szt. 1 c)koparko- ładowarka o poj. 0,2-0,6 m3 - minimum szt.1 lub ( koparkę gąsienicowa - 0,4 m3 i spycharka gąsienicową do 100 KM i równiarka samojezdna do 100 KM) - minimum po szt.1 d)ciągnik rolniczy z przyczepą - szt. 1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia i złoży oświadczenie, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz należą do właściwej izby inżynierów budownictwa w tym: a)minimum jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia w zakresie kierowania budową i robotami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych b)minimum jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia w zakresie kierowania budową i robotami konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie obiektów budownictwa ogólnego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000,00 PLN. (słownie: sto tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku: a) Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) b) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:o charakterze niezależnym od stron,którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia. c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ. d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bledow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Błędów ul.Sadurkowska 13 05-620 Błędów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie 05-620 Błędów ul.Sadurkowska 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Wójt Gminy Błędów

Marek Mikołajewski

 SIWZ do pobrania

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-01-31 16:40:05 | Data modyfikacji: 2013-02-01 14:42:25.
Data wprowadzenia: 2013-01-31 16:40:05
Data modyfikacji: 2013-02-01 14:42:25
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót