Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ
WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000
EURO NA PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W
BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW I ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO
OGŁOSZENIE O
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻANĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO
NA
PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO

Numer ogłoszenia: 319348 - 2013;
data zamieszczenia: 07.08.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
s
1) nazwa i adres: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655
2) Numer ogłoszenia: 319348 - 2013;
3) data zamieszczenia: 07.08.2013
4) Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
5) Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
6) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl
7) rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika o pojemności 300 m3 usytuowane na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 położonej w miejscowości Błędów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów i zakup nowego samochodu asenizacyjnego
Zakres robót obejmuje:
1.1ROBOTY INSTALACYJNE W SUW
1.Roboty demontażowe instalacji technologicznej z urządzeniami
2.Technologia SUW
3.Przebudowa istniejącej instalacji wod-kan
4.Przyłącza wodociągowe pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a SUW
5.Wymiana odcinka wodociągu tłocznego na terenie SUW do wodociągu wiejskiego
6.Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

1.2.ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SUW
1.Roboty przygotowawcze i ziemne
2.Roboty rozbiórkowe
3.Roboty remontowe
4.Tynki i okładziny wewnętrzne
5.Stolarka drzwiowa i okienna
6.Tynki zewnętrzne i elewacje
7.Roboty malarskie
8.Izolacje
9.Podłogi i posadzki
10.Dach
11.Podesty zewnętrzne i opaska
12.Powierzchnie utwardzone
13.Ogrodzenia
14.Zbiornik na wodę
15.Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

1.3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2.Instalowanie infrastruktury kablowej
3.Kładzenie kabli
4.Przewody instalacji elektrycznych
5.Instalowanie oświetlenia
6.Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
7.Ochrona przeciwpożarowa
8.Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

1.4 ZAKUP NOWEGO WOZU ASENIZACYJNEGO
1.Zakup i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2013) samochodu asenizacyjnego wraz z zabudową i wyposażeniem, przeznaczonego do opróżniania szamb, zbiorników i wywozu nieczystości ciekłych. 2.Szczegółowe wymagania jakie winien spełniać wóz asenizacyjny zostały przedstawione w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2D SIWZ

1.5. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1.Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakres, których wchodzi dostawa, montaż oraz rozruch przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków(PBOŚ) wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przepompownie, komory i pakiety rozsączające), na terenie gminy BŁĘDÓW. we wsiach: Głudna, Jakubów, Lipie, Machnatka, Machnatka Parcela, Wilkonice, Wilków Pierwszy, Załuski.
2.Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (urządzenia muszą posiadać znak CE), potwierdzoną protokołem z badań wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Wymaga się, aby oferta zawierała pełny raport badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+3+A1:2009, odnoszący się do wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcji i trwałości oczyszczalni, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający uzna wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE,
3.Wymagana technologia oczyszczania ścieków - osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii pracy przydomowych oczyszczalni ścieków.
4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 60 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków składają się:
a.54 szt. oczyszczalni o przepustowości min. 0,8 m3/d,
b.6 szt. oczyszczalni o przepustowości min.1,44 m3/d,
c. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynku
d. Wykonanie pompowni ścieków oczyszczonych - tam gdzie jest to w projekcie
e. wykonanie urządzeń do wprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi (komory chłonne drenażowe na pakietach drenażowych)
f. zasilanie elektryczne
g .rozruch techniczny i technologiczny
h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej
i. przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników, oraz dla przedstawiciela Zamawiającego - przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania, szkolenie musi być przeprowadzone przed przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji końcowej na wykonanie zadania i udokumentowane podpisem użytkownika.
j. rozruch techniczny i technologiczny,
k. przeprowadzenie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi
l. raport końcowy pozwalający stwierdzić wykonanie inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. nr 137; poz. 984) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub ziemi wraz ze zmianami Dz. U. z 19.02. 2009r.
m.Wykonanie badań ścieków przez laboratorium certyfikowane w zakresie BZT, CHZT, zawiesina dla wybranych 6-ciu oczyszczalni i osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego zgodnie z obowiązującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
5. Zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
6. Dokumentacja techniczna, przedmiar oraz STWiOR stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Przyjmując dobór materiałów i urządzeń należy przyjmować zapisy STWiOR jako nadrzędne nad dokumentacja techniczną.
7. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.
a. Technologia - osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym,
b. Zbiorniki oczyszczalni muszą być wykonane jako monolityczne z GRP (poliestry wzmocnione włóknem szklanym) lub polipropylenu.
c. Możliwość posadowienia zbiornika oczyszczalni bez obsypki piaskowo-cementowej na głębokości 1,2 m.p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego.
d. Proces technologiczny oczyszczania ścieków musi odbywać się samoczynnie i w pełni automatycznie. Nie dopuszcza się zarządzania procesem technologicznym poprzez zastosowanie sterowników i zegarów czasowych. e. Zamawiający nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikiem gnilnym lub osadnikiem wstępnym.
f. Zbiornik oczyszczalni musi mieć możliwość ustawienia wlotu ścieku surowego pod dowolnym kątem w stosunku do wylotu ścieku oczyszczonego.
g. Proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku.
h. Zbiornik oczyszczalni ścieku musi posiadać gwarancję na 15 lat. 8Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat, a na urządzenia elektryczne 24 m-ce.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych wyżej pod warunkiem zachowania powyższych cech technicznych oraz wymagań funkcjonalno-użytkowych. Udokumentowanie równoważności proponowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8, 45.23.24.21-9, 34.14.45.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 tys zł. ( pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł w terminie do 29 sierpnia 2013 do godz. 9.00
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, był wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie budowli do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z podaniem ich wartości, roku i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. Wykazać należy minimum 2 roboty dotyczące uzdatniania wody o wartości minimum 500 tys. zł każda i 2 roboty dotyczące oczyszczania ścieków. Roboty w zakresie oczyszczania ścieków należy wykazać, że wykonano co najmniej 50 szt. przydomowych oczyszczalni lub co najmniej dwie oczyszczalnie socjalno-bytowe o wartości minimum każda 500 tys. zł
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:koparkę podsiębierną do 0,60 m3 - minimum szt.1, spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM - minimum szt. 1 lub koparko - spycharkę -2 szt, sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa - minimum szt. 1, urządzenie do przecisków - minimum szt. 1, piłę motorową łańcuchową - minimum szt. 1 do robót montażowych: samochód dostawczy do 0,9 t - minimum szt.1, samochód skrzyniowy do 5 t - minimum szt.1 ,żuraw samochodowy do 5 t - minimum szt. 1, samochód samowyładowczy - minimum szt.1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia i złoży oświadczenie, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz należą do właściwej izby inżynierów budownictwa (Uwaga nie załączać kopii uprawnień!) w tym: minimum jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia w zakresie: a)kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, b)kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (Uwaga Nie podawać operatorów sprzętów i pracowników fizycznych).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000 PLN. (słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
określenie robót polegających na budowie lub rozbudowie budowli do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny lub zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia c)charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika. 6.Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo wpis do SEIDG, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i ZUS/KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
W zakresie przydomowych oczyszczalni 1. Deklarację właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem nr 305 PE i Rady WE (Deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009) wystawioną przez producenta oczyszczalni ścieków na konkretny typoszereg urządzeń. 2.Pełne raporty z badań odnoszące się do wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcji i trwałości oczyszczalni, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń, potwierdzający zasadność wystawienia deklaracji zgodności na typoszereg przydomowych oczyszczalni ścieków. 3.Rysunki i opisy proponowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. 4.Dokument potwierdzony przez laboratorium notyfikowane dotyczący możliwości posadowienia zbiornika na głębokości 1,2 m.p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego. 5.DTR producenta przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzony przez notyfikowane laboratorium. W zakresie samochodu asenizacyjnego : 1.krótki opis proponowanego samochodu (marka, typ, parametry techniczne, itp.) 2.dokumentacja fotograficzna
SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku: a)Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) b)zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia. c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ. d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bledow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Błędów ul.Sadurkowska 13 05-620 Błędów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest realizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ

załącznik 2A

Załącznik 2B

załącznik 2C

załącznik 2D

Zmodyfikowany SIWZ

Pytania ofertowe z dnia 20.08.2013

Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.08.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-08-08 12:10:02 | Data modyfikacji: 2013-08-26 10:24:01.
Data wprowadzenia: 2013-08-08 12:10:02
Data modyfikacji: 2013-08-26 10:24:01
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót