Przetargi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000
EURO NA „PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W
BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW I ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU
ASENIZACYJNEGO”
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO
NA
„PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W BŁĘDOWIE ORAZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO”

Gmina Błędów, woj. mazowieckie, ul. Sadurkowska 13, tel. (048) 6680010, fax (048) 6680655 unieważnia przetarg nieograniczony na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego” art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie:

Zamawiający przed przystąpieniem do wyboru procedury przetargowej wyszacował wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej oraz wartości samochodu asenizacyjnego. Na podstawie w/w dokumentów została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim który współfinansuje inwestycję. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta której wartość znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 4 unieważniono postępowanie.
Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski
 uniewaznienie_przetargu.doc

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-08-30 10:37:37.
Data wprowadzenia: 2013-08-30 10:37:37
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót