Przetargi

Zawiadomienie o wyniku przetargu „Przebudowę
dróg gminnych”
Błędów, dnia 10.09.2013
RŻL -II- 271/6/4/2013ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp w związku z art. 94 ust. 3 informuję, że w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę dróg gminnych” zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy „As” Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wrocławska 8 .Oferta uzyskała łączną punktację w wysokości 289,10 punktów i została sklasyfikowana na drugiej pozycji w rankingu ofert.
Wyboru oferty dokonano w wyniku uchylenia się od zawarcia umowy oraz nie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wśród wszystkich ofert.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)


Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski
 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-09-10 15:25:23.
Data wprowadzenia: 2013-09-10 15:25:23
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót