Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na
„Przebudowę stacji uzdatniania wody w
Błędowie”
Błędów, dnia 30.09.2013
RŻL -II- 271/8/11/2013


ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Błędów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759) po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie” przekazuje następujące informacje:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 9: Firma REIN Sp. J. A. Cebulak, J. Cebulak 35-240 Rzeszów ul. Staromiejska 75. Oferta spełnia wymogi stawiane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość 300 punktów. Poniższa tabela stanowi zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium ceny
2 BLANCA PLUS Sp. z o.o. 05-552 Wólka Kosowska
Wola Mrokowska ul. Wąska 1
253,77 punktów
3 “WIMAR” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo
199,28 punktów
4 “EKOIDEA” Tomasz Olek ul.Warszawska 187 26-600 Radom
237,27 punktów
5 WATERTECH Dorota Grzelak- Kowalczyk 91-496 Łódź ul. Świtezianki 16
230,26 punktów
6 FUNAM Spółka z o.o. 52-407 Wrocław ul. Mokronoska 2
216,34 punktów
7 Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan 64-100 Leszno ul.17 stycznia
254,70 punktów
8 ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o. Perzyce 46 63-760 Zduny
231,78 punktów
9 Firma REIN Sp. J.
A. Cebulak, J. Cebulak
35-240 Rzeszów ul. Staromiejska 75
300,00 punktów


INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie” wykluczył oferenta nr 1. P.P.H.U. „STAW-POL” Jacek Stawiany 04-419 Warszawa ul. Zawodowa 41 ponieważ Firma na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp nie złożyła wymaganych dokumentów, w związku z powyższym nie wykazała spełniania warunków udziału w toczonym postępowaniu przetargowym wypełniając tym samym treść art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp i została wykluczona z postępowania.

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI ODRZUCENI Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie” odrzucił ofertę nr 1 P.P.H.U. „STAW-POL” Jacek Stawiany 04-419 Warszawa ul. Zawodowa 41. Odrzucenia oferty dokonano na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust.1 punkt 5 ponieważ została złożona przez oferenta wykluczonego z postępowania oraz na podstawie art.89 ust. 1 punkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej informacji (nr faxu 048/6680656 lub 048/6680655, e-mail: osrodowiska@bledow.pl)

Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski
 Skan oryginalnego dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-10-01 14:06:13 | Data modyfikacji: 2013-10-01 14:36:39.
Data wprowadzenia: 2013-10-01 14:06:13
Data modyfikacji: 2013-10-01 14:36:39
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót