Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -DOSTAWY O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI I ZAMÓWIENIA PONIŻEJ
200.000,00 EURO. NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA
GMINY BŁĘDÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -DOSTAWY
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI I ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 200.000,00 EURO. NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA GMINY BŁĘDÓW

Numer ogłoszenia: 537044 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Błędowie , ul. Sadurkowska 13/1, 05-620 Błędów, woj. mazowieckie, tel. 048 6680656, faks 048 6680655.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony wartości i zamówienia poniżej 200.000,00 euro. na kompleksowa dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Błędów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Błędów na potrzeby własne i jednostek organizacyjnych. Wykonawca zapewnia sprzedaż zamówionej energii, przez cały czas obowiązywania umowy, począwszy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży, określających aktualne warunki sprzedaży energii, w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów poboru wskazanych przez zamawiającego jednocześnie z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007r Nr 93 poz. 623 ze zm.) Zamawiający udzieli Zamówienia na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi kWh 2 218757 kWh poniżej 200.000,00 euro. poniżej 200.000,00 euro..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 7.1.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.1.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej; b) aktualną Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) albo umowa zawarta z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii, tj. PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna lub oświadczenie o posiadaniu zawartej ww. umowy (zał. nr 9 do SIWZ) (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.2.1 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 3 klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 2 GWh w skali roku, dla każdego oddzielnie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.3. 1 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada obowiązującą umowę generalną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, w załączniku nr 1 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.4.1 nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.5.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a)posiada opłaconą polisę w wysokości min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony), a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, b)wykaże się przychodem operacyjnym netto średnio min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony) rocznie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.1.1 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.1.3 sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
III.4.1.4 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.1.5 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
a) sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
a) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
a) inne dokumenty
oświadczenie, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada obowiązującą umowę generalną z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zamawiający nie wymaga


SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp w następujących przypadkach: a. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, b. zmiana ceny ofertowej w przypadku zmian stawek za świadczenie usług dystrybucji tj. Taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. c. zmiany grupy taryfowej w zakresie grup taryfowych zawartych w formularzu cenowym, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się ekonomiczniejsze d. zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji. e. zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku nowych obiektów Zamawiającego na terenie Gminy Błędów a nie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ lub też zlikwidowanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bledow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-620 Błędów ul. Sadurkowska 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Błędowie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Błędów
Marek Mikołajewski

SIWZ

Załacznik Nr 1 do SIWZ

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Zalacznik nr 3.1 do SIWZ

Zalacznik nr 3.2 do SIWZ

Zalacznik nr 4 do SIWZ

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Zalacznik nr 6 do SIWZ

Zalacznik nr 7 do SIWZ

Zalacznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2013-12-31 12:45:34 | Data modyfikacji: 2013-12-31 12:48:45.
Data wprowadzenia: 2013-12-31 12:45:34
Data modyfikacji: 2013-12-31 12:48:45
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót