Przetargi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż prawa własności części
nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,0051 ha,
położonej we wsi Wólka Dańkowska, gmina
Błędów, oznaczonej jako działka nr ew. 32/1 o
powierzchni 1,7451 ha i działka nr ew. 33 o
powierzchni 0,26 ha.

Błędów, 2018-03-16
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Błędów
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,0051 ha, położonej we wsi Wólka Dańkowska, gmina Błędów, oznaczonej jako działka nr ew. 32/1 o powierzchni 1,7451 ha i działka nr ew. 33 o powierzchni 0,26 ha.


Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi dla niej księgę wieczystą nr RA1G/00092871/1. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza wynosi 115 000,- PLN
Wadium wynosi 15 000,- PLN
Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Błędowie przy ul. Sadurkowskiej 13, 05-620 Błędów, pokój nr 1

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu tak, aby w dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłata znajdowała się na rachunku organizatora przetargu, nr konta 91912800022004400038780004 w Banku Spółdzielczym w Grójcu, o/Błędów.
2. Okazanie komisji przetargowej następujących dokumentów: dowodu wpłaty wadium z dopiskiem nr działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Jeśli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, wskazane jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka.
3. Posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.
W przypadku zaistnienia ważnych powodów Wójt Gminy Błędów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Błędowie; tel. (48) 668-06-56.

 

Wójt GMiny Błędów

Marek Mikołajewski

 Skan ogłoszenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2018-03-20 10:26:37.
Data wprowadzenia: 2018-03-20 10:26:37
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót